W ramach swojej działalności Fundacja prowadzi warsztaty artystyczne, koncerty, wystawy i szkolenia w zakresie mecenatu sztuki oraz realizuje eksperymenty artystyczne, bazujące na potencjale twórczym różnych przestrzeni kulturowych. Fundacja Łączenie Światów popiera awangardowe poszukiwania w sztuce.
Poprzez organizowanie spotkań, seminariów i wyjazdów studyjnych Fundacja "Łączenie Światów" rozwija współpracę międzynarodową, niezależnie od istniejących różnic geograficznych i ekonomicznych oraz przeciwdziała wszelkim przejawom dyskryminacji. Współpracuje z władzami samorządowymi, rządowymi i organizacjami pozarządowymi. Jej celem jest również ochrona zabytków i obiektów historycznych.

Rozwój oświaty i wychowania to kolejny ważny element podejmowanych działań. Fundacja wspiera rozwój edukacji permanentnej bez względu na wiek i środowisko życia człowieka. Wiele uwagi poświęca działaniom na rzecz rozwoju dzieci i młodzieży szczególnie utalentowanej.

Fundacja inicjuje i wspiera nowatorskie rozwiązania w różnorodnych dziedzinach życia społecznego. Rozwija i umacnia aktywne postawy współdziałania w rozwoju społeczeństwa obywatelskiego. Prowadzi poradnictwo obywatelskie, w formie niezależnych usług wspierających samodzielność obywateli. Jest rzecznikiem interesów grup marginalizowanych społecznie. Opiekuje się i organizuje pomoc humanitarną grupom szczególnie poszkodowanym przez los.

Fundacja koncentruje się również na ochronie środowiska naturalnego oraz inicjowaniu rozwoju energii przyjaznych środowisku. Działa w kierunku ograniczenia ilości zanieczyszczeń w ramach szeroko pojętej promocji miejsca przyjaznego człowiekowi. Rozwój gospodarki i nauki, promocja wykorzystania nowoczesnych technologii oraz popularyzacja osiągnięć cywilizacyjnych i intelektualnych to priorytetowe cele Fundacji.

Kontakt:

Elżbieta Ciszewska - Słodkowska
Dyrektor Fundacji "Łączenie Światów"
Zespół Pałacowo-Parkowy
Długie 161
67-312 Niegosławice
email: elzbieta@laczenieswiatow.com